top of page
Pure Beauty

Dưới đây là các chương trình cấp phép của chúng tôi có sẵn cho năm ghi danh 2023. Tất cả các môn học được liệt kê dưới đây:

Công Nghệ Nail | thẩm mỹ | Kỹ Thuật Nail+ Thẩm Mỹ | thẩm mỹ

Lưu ý: CácHọc phí đầy đủđược liệt kê trên chương trình mong muốn của bạn. Nếu bạn đang quyết địnhtrả đủ, chuyển đến tùy chọn thanh toán và chọn tỷ lệ chiết khấu bằng tiền mặt cho chương trình của bạn.  Khi thực hiện thanh toán tiền gửi, hãy nhấp vào tùy chọn tiền gửi.

2023 Fall Schedule
Courses

Finance Your Future With Affirm!

Don't Worry If Affirm Doesn't Work, We Still Have Options!

Licensing Courses

Liabilities Cost. Cover Yourself

Cureosity Academy REQUIRES all students to have a student liability policy.

For as little as $49, students are PROTECTED with their student coverage policy. Once licensed you may upgrade to a professional plan that SECURES not just your bag, but you from any professional mayhem.

bottom of page